Kancelaria Doradztwa Prawnego
+48 730 50 90 33
+48 730 50 90 31
kontakt@prawna-porada.com.pl
...

Kiedy sąd oddali wniosek o ogłoszenie upadłości konsumenckiej ?

  • Konsument doprowadził do swojej niewypłacalności albo istotnie zwiększył jej stopień umyślnie lub w skutek rażącego niedbalstwa ( np.: zaciągnął pożyczkę chcąc jej nie spłacić; kupił samochód na raty nie zapoznając się z warunkami umowy );
  • W stosunku do konsumenta prowadzono już konsumenckie postępowanie upadłościowe, ale zostało ono umorzone z innych przyczyn niż na wniosek konsumenta;
  • W stosunku do konsumenta we wcześniejszym konsumenckim postępowaniu upadłościowym uchylono plan spłaty ( konsument nie wykonał planu spłaty, nie składał sprawozdań, zatajał źródła przychodu );
  • Konsument podał we wniosku nie prawdziwe lub niezupełne dane;
  • W okresie 10 lat przed dniem złożenia wniosku toczyło się już konsumenckie postępowanie upadłościowe, które zakończyło się całościowym lub częściowym oddłużeniem;
  • Czynność prawna konsumenta została prawomocnie uznana za dokonaną z pokrzywdzeniem wierzycieli.