Kancelaria Doradztwa Prawnego
+48 730 50 90 33
+48 730 50 90 31
kontakt@prawna-porada.com.pl
...

WIERZYCIEL ? SYNDYK ? PRAWO UPADŁOŚCIOWE I NAPRAWCZE ? - DEFINICJE

Wierzyciel – osoba, która może żądać spełnienia świadczenia od innej osoby ( dłużnika ). Łączy ją z nim stosunek zobowiązaniowy ( dług ). Podstawą przyjęcia takiej definicji jest art. 353 Kodeksy cywilnego : „Zobowiązanie polega na tym, że wierzyciel może żądać od dłużnika świadczenia , a dłużnik powinien świadczenie spełnić”.

Syndyk – jest to specjalista zarządzania kryzysowego , menadżer rewitalizacji podmiotu w kłopotach finansowych, pomaga w rozwiązaniu problemów finansowych.

Prawo upadłościowe i naprawcze – reguluje zasady dochodzenia roszczeń wierzycieli od niewypłacalnych dłużników ( przedsiębiorców i osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej ) oraz skutki ogłoszenia upadłości, a także zasady postępowania naprawczego wobec przedsiębiorców zagrożonych niewypłacalnością.

Wymagalność zobowiązania pieniężnego – zobowiązanie, co do którego termin płatności minął, a które zostało przedawnione lub umorzone, a więc możliwe jest żądanie przez wierzyciela jego spłaty.